Децата в нашата градина

В детска градина „Никола Инджов“ се приемат деца от 3 до 7 г., но поради липса на яслена група в населеното място се приемат и деца под 3 годишна възраст, изразено с писмено желание на родителите.

Детските групи:

Групите са сформирани, както следва и носят собствени имена, предложени от учители и деца:

  • І група с 3-4 годишни деца с име ,, Бонбони”
  • ІІ група с 5-6 годишни деца с име  ,, Звънче”

Големина на групите

Към днешна дата броят на децата е 44. Обособени са 2 разновъзрастови групи. Първа сборна група обхваща деца от I и II възрастова група /3 – 4 годишни/. Броят им е 20 деца.

Във втора сборна група се обучават деца от III и IV подготвителна възрастова група /5 – 6 годишни/. Броят им е 24.